پرسشگر محترم – دقت فرمائید

همکاران محترم سلام عصر به خیر ضمن تشکر از همکاری خوب شما  نواقصی که در جمع آوری روز  شنبه وجود داشت عبارتند از

۱- در سئوال یک   و دو  ۲۵ مورد بی پاسخی داریم  این موارد مربوط  که خانم ها فاطمه قاسمی ، لیلا شیری ، فاطمه میوهء ، سارا ابوئی ، سمیه محمد پارسی ، نگین یگانه پور  هر کدام بیشر از یک مورد و مابقی برای سایر همکاران می باشد در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت آن اعلام می کنند هیچکدام است حنی اگر از نمیدانم پاسخ داده باشد  می توان در سایر نوشته باید بشود

۲- در سئوال  یک تا نه  ۶۱ مورد  بعد از انتخاب سایر فاقد پاسخ است بی پاسخی داریم  این موارد مربوط به خانم ها فاطمه قاسمی ، لیلا شیری ،فاطمه گوگردی و زهرا ابوکهکی ، سمیه محمد پارسی و شیخ سفلی می باشد در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم چون انتخاب سایر دلیل چیزی فراتر از سایر طیف ها است

۳- در سئوال سه   ۱۱مورد بی پاسخی داریم  این موارد مربوط به خانم ها  لیلا شیری ، ریحانه شیخ سفلی  ، سارا ابوئی ، سمیه محمد پارسی ، زهرا ابوکهکی  وفاطمه گوگردی می باشد در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت آن اعلام می کنند هیچکدام است حنی اگر از نمیدانم پاسخ داده باشد  می توان در سایر نوشته باید بشود

۴- در سئوال چهار   ۹مورد بی پاسخی داریم  این موارد مربوط به خانم ها  لیلا شیری ، ریحانه شیخ سفلی  ، فاطمه قاسمی ، سمیه محمد پارسی ، معصومه سلیمانی می باشد در این سئوال نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت آن اعلام می کنند هیچکدام است حنی اگر از نمیدانم پاسخ داده باشد  می توان در سایر نوشته باید بشود

۵- در سئوال پنج تا ۱۰ بالغ بر ۹۷   مورد بی پاسخی داریم  این موارد  به استثنای زهرا ابوکهکی ، کبری محمد پارسی  و نگین یگانه پور  مربوط به  همه همکاران با فراوانی یک تا ۷ مورد  می باشد در این سئوال ها نیز نمی توانیم بی پاسخی داشته باشیم مگر اینکه سئوال پرسیده  یا ثبت نشده است   در بدذیترین حالت آن اعلام می کنند هیچکدام است حنی اگر از نمیدانم پاسخ داده باشد  می توان در سایر نوشته باید بشود

۶- در ثبت نام استان ۹ مورد اشتباه وجود داشت که مربوط به خانم ها زهرا جعفری منفرد ، معصومه سلیمانی  ، سمیه محمد پارسی ، فاطمه قاسمی  و مرضیه عابدینی می باشد

۷- در ثبت سن دو مورد یکی ۱۷ و دیگری بدون پاسخ وجود داشت

۸-  هدف این نظر سنجی الویت بندی جرایم در استانهای مختلف کشور ، و تعیین مواردی است  که یشتر موجب نا امنی  شهروندان می شود  به همین دلیل در سئوالاتی پرسیده کدام یک از موارد فوق بیشتر موجب نا امنیی شما می شود  پاسخ همه موارد جای اشکال است و سعی شود پاسخ مناسب دریافت شود و مهمترین موردی  که در پاسخگو ایجاد نا امنیی می کنند

لازم به ذکر وجود بی پاسخی از طرف شما میتوانند چندین اشکال ایجاد کنند اول اینکه در استخراج اطلاعات که یک یا دو و نهایت ۱۰ مورد بی پاسخی وجود داشته باشد درقبال۱۵۳۶ پاسخ ، مزاحمت زیادی برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد می کنند  ار آنجا که  دلیل اینکه نمونه کاهش پیدا می کنند امکان حذف آنها وجود ندارد  ( بر فرض نمونه ما در طیف های مختلف ۱۵۳۶ است ولی خروجی ۱۵۲۶شود )  دوم  اینکه به دلیل کم بود بی پاسخی ها  درصد گیری و ساختن نمودار شکل بسیار نامناسبی پیدا می کنند و سوم اینکه واقعا پژوهشگر نمی دانند  علت بی پاسخی شما چه می باشد و امکان قرار دادند آن در یکی از طیف ها در سئوال های بسته  وجود ندارد یا در سئوال های باز جژء کدام موارد استخراج منظور شود

لذا دقت شما در  مورد بی پاسخی ها که سرجمع آن به یک درصد هم نمی رسد  چقدر می تواند کمک می کنند که گزارش تدوین شده  به شکل مناسبی ارائه شود

۸- در باره ثبت پاسخ های سایر  ، سوال ها متاسفانه اشکالات املایی ،  بدنویسی ، ناقص نویسی ، بی رابط نویسی و…. وجود دارد لذا سعی کنید

  • درست بنویسید غلط املایی نداشته باشد
  • خلاصه بنویسید و درست بنویسید
  • سعی کنید یکنواخت بنویسید
  • مواردی که خواسته شده بنویسید
  • موارد خارح از موضوع نوشته نشود
  • غلط های مثل خزستان ، رزوی ،

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*